خلاصه آیتم

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖ ﺗﻮرﺑﻴﻦ زوریا : (Fuel system ) ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖ ﺗﻮرﺑﻴﻦ زوریا ﺑﺮای ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺎز ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺳﻮﺧﺖ ﺗﻮرﺑﻴﻦ در ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق و اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل زﻳﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﻴﻠﻮت و ﺑﺮﻧﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺖ ignation در ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق .  ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻧﺎزل ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ […]


خلاصه آیتم

در ادامه‌ی مطالب مطرح شده در بخش های قبل، این بار به سراغ ولو های ABV ( Air Bleed Valve ) و نحوه عملکرد آنها خواهیم رفت. ولو های ABV ( Air Bleed Valve )   ولو های ABV ( Air Bleed Valve ) ﺑﺮ روی ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ از HPC ﻳﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻗﺴﻤﺖ Transient Housing […]


خلاصه آیتم

در ادامه‌ی مراحل مسیر هوای عبوری از داخل توربین و عبور از قسمت های تامین کننده هوای ورودی و سیستم IGV ، این بار به سراغ وﻟﻮﻫﺎی Regulatig/Release valve) RV) در توربین های زوریا خواهیم رفت. ولوهای Regulatig/Release valve)RV) ﻫﺎ : ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺳﺮج در LPC ، روی ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺸﻢ (۶th stage of LPC) ، […]


خلاصه آیتم

 IGV Inlet Guide Vane  اﻳﻦ بخش وﻇﻴﻔﻪ‌ی ﻫﺪاﻳﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮی ماشین ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻮای ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺣﺘﺮاق را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. در ﺧﺼﻮص IGV ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺳﻪ IGV دارﻳﻢ ، ۲،IGV1 ﺑﺮ روی stage0 و IGV3 ﻛﻪ ﺑﺮ روی stage1 روﺗﻮر LPC ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . اﻳﻦ IGV ﻣﻲ […]


خلاصه آیتم

از بخش های مهم توربوکمپروسور زوریا بخش تامین کننده هوای توربین می باشد. در این مقاله به آموزش سیستم انتقال هوای ورودی به LPC در توربین های زوریا پرداخته شده است، همچنین سایر بخش های توربین نیز در انتها به صورت اجمالی معرفی شده اند.    ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻫﻮای ورودی : Air intak filteration unit […]


خلاصه آیتم

آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮرﺑﻴﻦ های زوریا : سیستم روغنکاری توربین های زوریا سیستم روغنکاری توربین های زوریا ﺑﺼﻮرت ﺳﻴﻜﻞ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ(وارد ﻧﻤﻮدن) و اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر روﻏﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻤﭗ Delivery(EODP) و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺨﻠﻴﻪ روﻏﻦ از ﻃﺮﻳﻖ(Scavenge pump (EOSP ﻛﺎر ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ روﻏﻨﻜﺎری ﺟﻬﺖ رواﻧﻜﺎری و ﺧﻨﻚ ﻛﺎری […]


خلاصه آیتم

از جمله توربوکمپرسورهای مورد استفاده در صنعت نفت و گاز کشورمان، توربوکمپرسورهای سومی زوریا هستند. در این مقاله، مراحل راه اندازی یک واحد توربوکمپرسور های سومی زوریا تشریح خواهد شد. راه اﻧﺪازی واﺣﺪ/ﺗﻮرﺑﻮﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ و آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ Zorya ﻣﺪل : DU80L در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﺑﺘﺪا ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ راه اﻧﺪازی واﺣﺪ را ﺑﺮرﺳﻲ و ﺳﭙﺲ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﺑﻌﺪی […]


خلاصه آیتم

ﺗﻮرﺑﻴﻦ زوریا از دسته توربین های گازی محسوب می‌شود. ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﮔﺎز ﻳﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺣﺮارﺗﻲ اﺳﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ﻛﻪ اﻧﺮژی ﺣﺮارﺗﻲ را ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . اﻧﺮژی ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻳﻚ ﻣﺎده ﺳﻮﺧﺘﻨﻲ ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﻫﻮا ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد.در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ، ﻣﺎﺷﻴﻦ اﺑﺘﺪا اﻧﺮژی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻮﺧﺖ را ﺑﻪ اﻧﺮژی ﺣﺮارﺗﻲ و […]


خلاصه آیتم

آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ توربین های Zorya ﺳﺮی : DU80L ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻫﺎی ﮔﺎزی در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ دارد ﻛﻪ از آن جمله ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮی ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻮﺑﻞ ﺷﺪن ﺑﺎ ژﻧﺮاﺗﻮر ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق ، اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻈﺎﻣﻲ و ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ و زﻳﺮدرﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎ ، اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ […]