سیستم روغنکاری توربین های زوریا

آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮرﺑﻴﻦ های زوریا :

سیستم روغنکاری توربین های زوریا

سیستم روغنکاری توربین های زوریا ﺑﺼﻮرت ﺳﻴﻜﻞ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ(وارد ﻧﻤﻮدن) و اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر روﻏﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻤﭗ Delivery(EODP) و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺨﻠﻴﻪ روﻏﻦ از ﻃﺮﻳﻖ(Scavenge pump (EOSP ﻛﺎر ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ

 • اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ روﻏﻨﻜﺎری ﺟﻬﺖ رواﻧﻜﺎری و ﺧﻨﻚ ﻛﺎری ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺘﺤﺮک و دوار ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻴﺮﻳﻨﮓ ﻫﺎ ، ﭼﺮخ دﻧﺪه ﻫﺎ
 • ﺧﻮد ﭘﻤﭗ ﻫﺎ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺳﺎﻳﺶ و ﺣﺮﻛﺖ دﭼﺎر ﮔﺮﻣﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﮕﺮدد .

اﺟﺰای ﺳﻴﺴﺘﻢ روﻏﻨﻜﺎری ﺷﺎﻣﻞ :

 • Engine lubrication driven by LPC (ﭘﻤﭗ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﺷﻔﺖ LPC ﻛﻮﭘﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﭘﻤﭗ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ۴ ﭘﻤﭗ scavenge ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ).
 • ﭘﻤﭗ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ Delivery(EODP) /
 • ﭘﻤﭗ ﺗﺨﻠﻴﻪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ Scavenge(EOSP) /
 • ﻓﻴﻠﺘﺮ و ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻴﻠﺘﺮ . (protection filter)
 • وﻟﻮ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ
 • Oil separator tank
 • Static oil separator tank
 • Circulation pump ، ﻣﺨﺰن روﻏﻦ و ﻫﻴﺘﺮ داﺧﻠﻲ آن
 • ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی دﻣﺎ ، ﻓﺸﺎر، ﺳﻄﺢ و chip detector ﻫﺎ (ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺑﺰاردﻗﻴﻘﻲ ﻧﻈﻴﺮ RTD ﻫﺎ ، PS ﻫﺎ ، PT ﻫﺎ و DPS ﻫﺎ) .

ﻧﻮع روﻏﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻮرﺑﻴﻦ :

در سیستم روغنکاری توربین های زوریا از روﻏﻦ TP-22C ﺑﻌﻨﻮان روﻏﻦ اﺻﻠﻲ و از MC-8P ﺑﻌﻨﻮان روﻏﻦ ﻛﻤﻜﻲ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻴﻜﻦ ﺟﺪﻳﺪا از روﻏﻨﻬﺎی Behran Turbine oil -32 SP1 ﻛﻪ دارای Pour point=-30°C اﺳﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺧﻠﻲ ﺑﺮای روﻏﻨﻬﺎی ﻓﻮق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﮕﺮدد اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻨﻬﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ و ﺑﺪون ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺮای اﻳﻦ ﺗﻮرﺑﻴﻦ اﻛﻴﺪا ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ از روﻏﻦ ﻣﻜﻤﻞ و ﺟﺪﻳﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ آن ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ از ۲۰% ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ روﻏﻦ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺼﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮی از روﻏﻦ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد و ﻣﻘﺪار PH روﻏﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻣﻘﺪار ذﻛﺮ ﺷﺪه در ذﻳﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ :PH oil in turbine tank ≥ ۱ mg KOH

در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻘﺪار PH از ﻣﻘﺪار ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ آن روﻏﻦ اﻓﺰوده ﮔﺮدد و ﻳﺎ روﻏﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮدد. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮی روﻏﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ از ﻛﻒ ﺗﺎﻧﻚ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد . ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ۶۰۰۰ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﻴﺰﻛﺎری ﻣﺨﺰن روﻏﻦ و ﺗﻌﻮﻳﺾ روﻏﻦ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد .

ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺰن روﻏﻦ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ۲۰۰۰ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده و در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ۱۴ ﺑﺎر اﻳﻦ روﻏﻦ در داﺧﻞ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﮔﺮدش در ﻣﻲ آﻳﺪ وﻗﺘﻲ ﺗﻮرﺑﻴﻦ در ﺣﺎل ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ۴۰۰ gr ﮔﺮم روﻏﻦ از ﻣﺨﺰن ﺑﺼﻮرت ﺑﺨﺎرات روﻏﻦ از ﻣﺨﺰن ﻛﺴﺮ ﻣﻴﮕﺮدد اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮل و ﻧﺮﻣﺎل آن ۳۰۰ gr ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻌﻮﻳﺾ روﻏﻦ:

ﭘﺲ از ﻛﺎرﻛﺮد ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ای ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻳﺎ ﻫﺮ ۱۶۰ اﻟﻲ ۱۷۰ ﺳﺎﻋﺖ از ﮔﺬﺷﺖ ﻛﺎرﻛﺮد ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻻزم ﻫﺴﺖ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ روﻏﻦ از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ و ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد و ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داده ﺷﻮد . در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﭘﺲ از آﻧﺎﻟﻴﺰ روﻏﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ روﻏﻦ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد .

 • وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ از ۲۶sSt ﺑﺮای روﻏﻦ TP22s در دﻣﺎی ۵۰°C ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﻳﺪ .
 • وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ از ۱۰sSt ﺑﺮای روﻏﻦ MS-8p در دﻣﺎی ۵۰°C ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﻳﺪ .
 • وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ از ۱۲sSt ﺑﺮای روﻏﻦ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻫﺎی درﻳﺎﻳﻲ در دﻣﺎی ۵۰°C ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﻳﺪ .
 • ﻣﻘﺪار اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ روﻏﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ۱mg KOH در ۱mg روﻏﻦ ﺑﺮﺳﺪ .
 • ﻣﺤﻠﻮل آب در اﺳﻴﺪ و در ﻗﻠﻴﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدد .

ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﺎرت ﺗﻮرﺑﻴﻦ دﻣﺎی ۳۵ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ دﻣﺎی روﻏﻦ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﻴﺘﺮ ﻛﻪ از ﻧﻮع اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ روﺷﻦ و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ روﻏﻦ در اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ ﻫﻴﺘﺮ ، ﭘﻤﭗ Recirculation ﻧﻴﺰ روﺷﻦ ﻣﻴﮕﺮدد . دﻻﻳﻞ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ دﻣﺎی روﻏﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ روﻏﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ آن اﻓﺰاﻳﺶ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل در اﻣﺮ روﻏﻦ رﺳﺎﻧﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ ﺑﻴﺮﻳﻨﮕﻬﺎ را در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻧﺤﻮه ﻛﺎر ﺳﻴﺴﺘﻢ روﻏﻨﻜﺎری :

در اﺑﺘﺪای ﻛﺎر ﺳﻴﺴﺘﻢ روﻏﻨﻜﺎری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ LPC ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، اﺑﺘﺪا ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﭘﻤﭗ ﺗﺨﻠﻴﻪscavenge / روﺷﻦ و ﺳﭙﺲ ﭘﻤﭗ ﺗﻐﻴﻪ روﻏﻦ Delivery / روﺷﻦ ﮔﺮدد در ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .(در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺎرت ﭼﻚ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﻓﻦ ﭘﺸﺖ ﭘﻤﭙﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﺟﻬﺖ ﺧﻼف ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ) . زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﭘﻤﭗ ﻫﺎ اﺳﺘﺎرت ﻣﻴﮕﺮدد روﻏﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ Delivery از ﺗﺎﻧﻚ روﻏﻦ ﻣﻜﺶ ﮔﺮدﻳﺪه و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی اوﻟﻴﻪ وارد ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮدﻳﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روی ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮ ﻳﺎﺗﺎﻗﺎﻧﻬﺎ (ﺑﻴﺮﻳﻨﮓ ﻫﺎی) LPC ، HPC ، HPT ، LPT و FPT وارد ﻣﻴﮕﺮدد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺒﻞ از رﻳﺨﺘﻦ ﺑﺮ روی ﺑﻴﺮﻳﻨﮓ ﻫﺎ ، ﺑﺎز ﻫﻢ از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﺤﺎﻓﻆ((strainer ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ روﻏﻦ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ روی ﺑﻴﺮﻳﻨﮕﻬﺎ ﺑﺮﻳﺰد ﺣﺪاﻗﻞ از ﺳﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ و اﺳﺘﺮﻳﻨﺮ ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ روﻏﻦ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ روی اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ در ﻛﻠﻜﺘﻮر زﻳﺮ ﻫﺮ ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﻳﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ (Cavity) ﺟﻤﻊ و ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ Scavenge ﺑﻪ ﺳﻤﺖ oil cooler ارﺳﺎل ﻣﻴﮕﺮدد. در ﻣﺴﻴﺮ ارﺳﺎل روﻏﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻨﻚ ﻛﺎری ﻣﺎ ﻳﻚ وﻟﻮ ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎﻳﻲ ﻳﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ Thermo valve دارﻳﻢ ، اﻳﻦ وﻟﻮ در دﻣﺎﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ دﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ورود اﻳﻦ وﻟﻮ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ روﻏﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ از ﻃﺮﻳﻖ oil cooler ﺧﻨﻚ ﻛﺎری و ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺮﮔﺮدد . در زﻳﺮ ﻛﻠﻜﺘﻮرﻫﺎی روﻏﻦ ، ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی آﺷﻜﺎر ﺳﺎز و ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﺧﺮده ﻓﻠﺰ در روﻏﻦ ﻳﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ Chip detectorﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ۵) ﻋﺪد + ﻳﻜﻌﺪد در ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ) و ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی دﻣﺎRTD / ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺰا ﺗﻌﺒﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . (ﭼﻴﭗ دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﮓ LS و ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی دﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﮓ LT ﺑﺮ روی ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ) .

در ﻣﺴﻴﺮ ﭘﻤﭗ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻳﻚ اورﻓﻴﺲ ﻗﺮار دارد (آﻳﺘﻢ ﺷﻤﺎره (۳۳ اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪاری از روﻏﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﻤﭗ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺟﻬﺖ رواﻧﻜﺎری آن ارﺳﺎل ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل ﭘﻤﭗ ﺧﺸﻚ ﻛﺎر ﻧﻜﻨﺪ .

ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی روﻏﻨﻜﺎری ﺗﻮرﺑﻴﻦ در ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪی ﻣﺸﺨﺺ و آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .

 

سیستم روغنکاری توربین های زوریا - شناساگر ذرات ریز براده فلز

 

 • ﺗﺎﻧﻚ روﻏﻦ ﺗﻮرﺑﻴﻦ (Circulation tank) آﻳﺘﻢ ﺷﻤﺎره ۲۸ ﻣﺪار روﻏﻦ .

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ روﻏﻦ ﺗﻮرﺑﻴﻦ

اﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ روﻏﻦ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ذﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ :

-۱ درﻳﭽﻪ ﺑﺎزرﺳﻲ ، -۲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺳﻄﺢ روﻏﻦ داﺧﻞ ﺗﺎﻧﻚ ، -۳ ﻣﺨﺰن ، -۴ ﻛﻨﺘﻮر ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻴﺰان روﻏﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ (ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ) ، -۵ ﻫﻴﺘﺮ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ، -۶ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺳﻄﺢ روﻏﻦ در ﺗﺎﻧﻚ . (gauge glass )

در زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ دور LPC ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭘﻤﭙﻬﺎی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ روﻏﻦ روﺷﻦ و در ﺳﺮوﻳﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﺸﺎر اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﻤﭗ Delivery ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ وﻟﻮ (۱۶) ﻣﻴﮕﺮدد ، و ﺗﻤﺎﻣﻲ روﻏﻦ ﻛﻪ از روی PT ﺟﻤﻊ ﻣﻴﮕﺮدد ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ scavenge اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻛﺸﻴﺪه و ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ارﺳﺎل ﻣﻴﮕﺮدد . در اﺛﺮ ﭼﺮﺧﺶ ، دﻣﺎی ﺑﻴﺮﻳﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﻴﺮود و رﻳﺰش روﻏﻦ رواﻧﻜﺎر ﺑﺮ روی آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺨﺎر روﻏﻦ و روﻏﻦ ﻣﻴﮕﺮدد. در اﺑﺘﺪای ﻛﺎر ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ و دﻣﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ scavenge ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ روﻏﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺠﺪد داده ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ در دورﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺮارت روﺑﺮو و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺨﺎرات روﻏﻦ ﻧﻴﺰ در ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺨﺎر روﻏﻦ از روﻏﻦ ﺟﺪا ﮔﺮدد . زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺨﺎرات از روﻏﻦ ﺟﺪا ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ وﻟﻮ (۱۶) ﺑﺎز ﮔﺮدد . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﻜﻪ دور LPC اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ۳۶۰۰rpm ﺑﺮﺳﺪ ﭘﻤﭙﻬﺎی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺧﺎﻣﻮش و ﻓﺸﺎر از روی اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ وﻟﻮ (۱۶) ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ وﻟﻮ ﺑﺎز ﻣﻴﮕﺮدد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺨﺎرات روﻏﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺨﺰن Static oil separator ﻣﻴﺮود و در آﻧﺠﺎ ﺑﺨﺎرات از ﻃﺮﻳﻖ

ﻟﻮﻟﻪ ای ﻛﻪ ﺑﻪ Exhaust ﺗﻮرﺑﻴﻦ وﺻﻞ اﺳﺖ ﺧﺎرج و روﻏﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ روﻏﻦ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﺮدد. (ﻻﺑﻴﺮﻧﺖ ﺳﻴﻞ ﻫﺎ و ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﺳﻴﻞ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻫﻮا را از روﻏﻦ ﺟﺪا ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺪاﺧﻞ ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ .)

زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺳﺮﻋﺖ LPC ﺑﻪ ۳۶۰۰rpm ﺑﺮﺳﺪ ﻓﺸﺎر روﻏﻦ ورودی ﺑﻪ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ۰,۳Mpa ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻓﺸﺎر زﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﺷﺪ آﻻرم آن ﺑﺮ روی ﻣﻮﻧﻴﺘﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد ، در ﻣﺪ online و offline ﻓﺸﺎر روﻏﻦ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻴﻦ ۰,۴…۰,۶Mpa ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻓﺸﺎر از اﻳﻦ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﻜﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن آن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺗﻲ در ﭘﻤﭗ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺳﺮﻋﺖ LPC ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ (زﻳﺮ (۳۵۵۰rpm ﭘﻤﭗ ﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﺳﺮوﻳﺲ و ﻓﺸﺎر ﺳﺎزی ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ

ﭘﻤﭙﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد در ﭘﺸﺖ اﻳﻦ ﭘﻤﭗ ﻫﺎ ﭘﻴﭻ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﻟﻮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان Pressure reduce valve آﻳﺘﻢ ﺷﻤﺎره ۱۰ ﻛﻪ در زﻳﺮ درﭘﻮش ﻗﺮار دارد ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر اﻗﺪام ﻧﻤﻮد ، ﺑﺮای اﻳﻨﻜﺎر اﺑﺘﺪا درﭘﻮش را ﺑﺎز ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﭘﻴﭻ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را در ﺟﻬﺖ ﺳﻔﺖ ﺷﺪن (ﺑﺴﺘﻦ) ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻴﻢ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر و در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﺟﻬﺖ ﺷﻞ ﺷﺪن و ﻳﺎ ﺑﺎز ﻧﻤﻮدن ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻴﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر روﻏﻦ ﻣﻴﮕﺮدد . ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﻓﻘﻂ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ۲ دور ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﭘﻴﭻ ﻫﺴﺘﻴﻢ و ﺳﭙﺲ اﺳﺘﺎرت واﺣﺪ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎ ﻣﺪ idle اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﻠﻴﻨﮓ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﭘﻮش ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ و ﺻﺤﻴﺢ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد ﺗﺎ از ﻧﺸﺘﻲ ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ روﻏﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﮔﺮدد.

 

در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر روﻏﻦ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺼﻮرت ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت وﻟﻮ ﻓﺸﺎر روﻏﻦ (آﻳﺘﻢ ﺷﻤﺎره (۱۰ ﻳﻚ ﻣﻘﺪار ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ رﻓﺖ و ﻣﺠﺪدا ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ اﺷﻜﺎل ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻴﺰان و ﻧﻮع روﻏﻦ و ﻳﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺸﻜﻼت اﻓﺖ ﻓﺸﺎر روﻏﻦ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:

 • ﻛﺜﻴﻔﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی روﻏﻦ
 • ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی روﻏﻦ
 • ﻧﺸﺖ روﻏﻦ در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ
 • ﭘﻴﭻ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر روﻏﻦ در ﭘﻤﭗ و ﺳﻴﺴﺘﻢ روﻏﻨﻜﺎری ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﺤﻴﺤﻲ ﻧﺪارد .
 • ﻧﺸﺘﻲ روﻏﻦ از ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻠﻨﺞ ﻫﺎ

اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻛﺎرﻛﺮد اﻟﻜﺘﺮوﭘﻤﭗ ﻫﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢ روﻏﻦ ﻛﺎری :

اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻤﭙﻬﺎی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ Scavenge و Delivery ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ در ﺷﻜﻞ

زﻳﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ :

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻬﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و ﻗﺒﻼ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ ﭘﻤﭙﻬﺎی delivery(EOSP) و scavenge(ESOP) زﻣﺎﻧﻲ در ﺳﺮوﻳﺲ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ :

١N LPC < 3550 rpm – ﺑﺎﺷﺪ .

٢- ﻓﺸﺎر روﻏﻨﻜﺎری ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ۰,۲Mpa ﺑﺎﺷﺪ .(Pos < 0,2Mpa).

٣- ﭘﻤﭗ ﺗﻐﺬﻳﻪ (Delivery) ﻣﻮﻗﻌﻲ روﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﻤﭗ Scavenge روﺷﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .

ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﺷﺪن ﭘﻤﭗ ﻫﺎی Delivery و Scavenge ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺑﺎﻻ در ﺻﻮرﺗﻲ رخ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ :

-۱ ﺳﻴﮕﻨﺎل Fire (آﺗﺶ ﺳﻮزی) ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮرﺑﻮﻛﻤﭙﺮﺳﻮر درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

NLPC > 3600rpm -2 ﮔﺮدد ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﻜﻪ ﻓﺸﺎر روﻏﻨﻜﺎری ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﺰ از ﻣﻘﺪار ۰,۲Mpa ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮدد .

-۳ ﭘﻤﭗ Scavenge زﻣﺎﻧﻲ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﭘﻤﭗ Delivery ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن آن ﺣﺘﻲ ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﻲ از روی ﻣﻮﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ در زﻣﺎن در ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﻮدن Delivery ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ.

-۴ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ واﺣﺪ دﭼﺎر ESD ﮔﺮدد و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ DM ﺗﻤﺎم ﮔﺮدد ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ۳۰۰ ﺛﺎﻧﻴﻪ از ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﭘﻤﭗ Delivery ﭘﻤﭗ Scavange ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻴﮕﺮدد (ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم DM و ﻳﺎ ﺗﻮﻗﻒ واﺣﺪ ﭘﻤﭗ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ۶۰ دﻗﻴﻘﻪ و ﭘﻤﭗ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ۶۵ دﻗﻴﻘﻪ در ﺳﺮوﻳﺲ اﺳﺖ). اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮداﺷﺖ ﺑﻨﺪ ۳ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺴﻤﺖ .

ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی دﻣﺎﻳﻲ و ﭼﻴﭗ دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻴﺴﺘﻢ روﻏﻨﻜﺎری :

دﻣﺎی ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی دﻣﺎﻳﻲ Resistance temperature detector اﺻﻄﻼﺣﺎ RTD ﻛﻪ اﻏﻠﺐ از ﻧﻮع PT100 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﻲ ﺷﻮد

این مطلب به طور کامل به همراه سایر نکات بهره برداری از توربوکمپرسور های سومی زوریا در جزوه بهره برداری و تعمیرات ابزاردقیق توربوکمپرسور های سومی زوریا ارائه شده است.

3 نظر در “سیستم روغنکاری توربین های زوریا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *