آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ توربین های Zorya ﺳﺮی DU80L

آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ توربین های Zorya ﺳﺮی : DU80L

ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻫﺎی ﮔﺎزی در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ دارد ﻛﻪ از آن جمله ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮی ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻮﺑﻞ ﺷﺪن ﺑﺎ ژﻧﺮاﺗﻮر ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق ، اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻈﺎﻣﻲ و ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ و زﻳﺮدرﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎ ، اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در ﺗﻠﻤﺒﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﻔﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﺮک اوﻟﻴﻪ ( Prime (mover ﭘﻤﭗ ﻫﺎ ، در ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﮔﺎزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮک ﺑﺮای ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎی ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﮔﺎز ﺑﻪ ﭼﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺨﺎزن در راﺳﺘﺎی ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزی ﮔﺎز و ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﻧﺎم ﺑﺮد . ﺗﺎﻛﻨﻮن و در ﺳﺎل ﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی اﻧﻮاع ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻫﺎی ﮔﺎزی ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ، ﻣﺪﻟﻬﺎ و ﺗﻮان ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت وارد ﻛﺸﻮر ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن زﻳﻤﻨﺲ ، MAN ، GE ، Nuovo pignone ، Zorya ، Motorsich ، Rolls Royce و . . . ﻧﺎم ﺑﺮد ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ، در ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮی دارﻧﺪ . ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ دارای ﺗﻴﭗ ﻫﺎ و ﺗﻮان ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺗﻮرﺑﻴﻦ Zorya ﺑﻬﻤﺮاه ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮان و راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ :

راﻧﺪﻣﺎن(Efficiency) ﺗﻮان(Power) Type(model)
۳۱% ۳,۳MW UGT 3000 (DE76)
۳۶% ۱۰MW UGT 10000 (DI70)
۳۵% ۱۷MW UGT 15000 (DG90)
۳۱% ۱۶MW UGT 16000 (DG59)
۳۶,۵% ۲۵MW UGT 25000 (DU80)(DN80)

در اﻳﻨﺠﺎ ﻗﺼﺪ دارﻳﻢ از ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ ﻣﺪﻟﻬﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮔﺎز ﻛﺸﻮر ، ﻳﻌﻨﻲ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ UGT 25000 (DU80) ﺑﭙﺮدازﻳﻢ.

توربین های Zorya در ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﺮک اوﻟﻴﻪ ﭘﺲ از ﻛﻮﭘﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﮔﺎز در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ . ﻳﻚ واﺣﺪ ﺗﻮرﺑﻮﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ذﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .(ﻃﺮح ﻓﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻮﺑﻞ ﺗﻮرﺑﻴﻦ Zorya ﺑﺎ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر Sumy Frunze ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪل GPA-C1-25S/ 74-1,42M1 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﺪل ﻓﻮق ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ در ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪ اراﺋﻪ ﻣﻴﮕﺮدد .

توربین های Zorya - نمای جانبی
نمای جانبی از یک نمونه پکیج توربین های Zorya

 

توربین های Zorya - نمای رو به رو
نمای رو به روی یک نمونه پکیج توربین های Zorya

۱‐ASU(Air suction unit)support,2‐Air cleaning unit,3‐Oil cooler fan Turbine,4‐ ventilation unit,5‐lifting device,6‐exhaust pipe support,7‐diffusser,8‐exhaust noise silencer,9‐Hood,10‐exhaust pipe,11‐adapter pipe,12‐ladder & platform,13‐oil cooler fan compressor,14‐turbine & compressor cubicle(compartment room),15‐suction noise silencer,16‐suction chamber,17‐ACS(automatic control unit),18‐fire fighting cubicle,19‐turbine oil compartment.

توربین های Zorya - شماتیک (بدون بخش دودکش خروجی)
شماتیک یک نمونه توربوکمپرسور سومی زوریا
توربین های Zorya - شماتیک دودکش
شماتیک دودکش خروجی توربوکمپرسور سومی زوریا

 

 

ﻣﻔﻬﻮم اﺧﺘﺼﺎر GPA‐C1-25S/74-1,42M1 ﻛﻪ ﻣﺪل و ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﺒﺎرت ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

GPA = gas transfer Turbocompressor Package;

C1 ‐ centrifugal gas compressor with casing length  L=2200mm;

ﺗﻮان ﺗﻮرﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﻮرﺑﻮﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ‐ Gas turbine power, MW; ۲۵
ﻧﻮع/ﻣﺪل ﮔﺎز ﺗﻮرﺑﻴﻦ ‐ Gas turbine, converted, marine type; S
ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻓﺸﺎر ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ‐ Outlet rated pressure, abs, kgf/cm2; ۷۴
ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﺸﺎر ‐ pressure ratio; ۱,۴۲

 

 package modification, equipped with compressor with dry gas seals M1

 

(ﻧﻮع ﺳﻴﻠﻴﻨﮓ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر آن از ﻧﻮع ﺳﻴﻠﻴﻨﮓ ﺧﺸﻚDGS / ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ).

ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺑﻌﺎدی و وزﻧﻲ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻮرﺑﻮﻛﻤﭙﺮﺳﻮر در ﺟﺪول ذﻳﻞ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ :

Weight,(kg) Height, (M) Width, (M) Length, (M) Description of units No
۹۰ ۰۰۰ ۵٫۲۱۵ ۶,۰۲۰ ۱۵,۱۸۵ Turbine unit ۱
۶ ۳۷۰ ۲,۷۲۰ ۳,۲۳۰ ۴,۱۷۰ Suction noise silencer ۲
۹۰۷ ۱,۴۱۶ ۳,۱۴ ۲,۴۲ Section ۳
۶ ۱۰۰ ۲,۸۳۴ ۳,۲۳۰ ۴,۲۳۰ Suction chamber ۴
۱۱ ۰۰۰ ۳,۰۳ ۳,۱۹ ۷,۹۱ Supply system unit ۵
۱۲ ۵۰۰ ۳٫۲۵۰ ۳٫۱۱۲ ۹٫۰۴۰ Automatics unit ۶
۶ ۸۲۰ ۳,۴۹۵ ۱۵،۳ ۹۹،۳ Oil coolers unit ۷
۶ ۸۰۰ ۲٫۷۷۰ ۲٫۴۳۶ ۷,۵۰۰ Ventilation unit ۸
۵ ۳۷۰ ۸,۰ ۱۰,۱ ۳,۶۳۰ Exhaust pipe support ۹
۵ ۵۷۸ ۰۵۶،۳ ۰،۵ ۲۵،۳ Diffuser ۱۰
۷ ۲۸۰ ۲,۶۹۸ ۳,۲۳۰ ۴,۹۲ Exhaust noise silencer ۱۱
۳ ۱۵۰ ۲,۷۳۰ ۳,۱۷۰ ۴,۹۲ Adapter ۱۲
۴ ۲۴۵ ۶,۴۱ ۳,۰۵۰ Exhaust pipe ۱۳

 

۳ ۱۰۰ ۵,۵۸۰ ۳,۲۰۰ ۴,۴۹۶ ACU support ۱۴
۳ ۱۰۰ ۲,۳۰۵ ۲,۳۳۲ ۴,۰۴۲ Air cooling unit of oil ۱۵
(ACUO)
۲ ۲۸۴ ۲,۱۶۶ Ø ۴,۸۰ Hood ۱۶

 

این مطلب به طور کامل به همراه سایر نکات بهره برداری از توربوکمپرسور های سومی زوریا در جزوه بهره برداری و تعمیرات ابزاردقیق توربوکمپرسور های سومی زوریا ارائه شده است. همچنین مطالب مرتبط با توربین های Zorya  شامل، سیستم تامین هوای توربین، آموزش بهره برداری توربوکمپرسور سومی زوریا، سیستم روغن کاری توربین و … نیز به آشنایی بیشتر شما عزیزان کمک شایانی خواهد کرد.

 

4 نظر در “آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ توربین های Zorya ﺳﺮی DU80L

 1. سلام
  محمدی هستم
  سایتتون رو بررسی کردم
  محتواهای خوبی نوشتین
  سایتتون سرعت مناسبی داره
  من هم مثل شما سایت هام رو با وردپرس می سازم
  وردپرس واقعا محشره و خیلی زود با وردپرس میشه اومد تو صفحه اول گوگل
  یک موردی که من تو سایت شما دیدم اینه که تعداد بک لینک هاتون خیلی کمه
  برای همین هم هست که تو تعداد زیادی کلمه کلیدی مهم تو صفحه اول گوگل نیستید
  راستی یادم رفت بگم ، من متخصص سئو هستم
  اگه یه مقدار در مورد بک لینک سازی فعالیت کنید ، مطمئنا نتیجه های فوق العاده ای می گیرید

  یه سایت هست بک لینک رایگان و پر قدرت رو برای مدت محدود برای دانلود قرار داده
  یه رپرتاژ خبری هم به ارزش ۴۰۰ هزار تومان داره رایگان میده

  پیشنهاد می کنم حتما دانلود کنید مختص سایت های وردپرسی مثل شماست
  تا هنوز بر نداشتن ، برید دانلود کنین

  لینک دانلود اگه اشتباه نکنم این بود

  https://co10.ir/product/free-backlinks-reportage/

 2. چگونه آمار بازدید کنندگان سایتتان را ۲ برابر کنید ؟

  چگونه درآمد سایتتان را ۲ برابر کنید ؟

  چگونه در نتایج گوگل بیشتر دیده شوید ؟

  دیوید اگیلوی (پدر علم تبلیغات ) می گوید :
  ۹۵ درصد افراد فقط عناوین را می خوانند .
  اگر عنوان قانعشان کرد ، سراغ متن می روند و محتویان صفحه شما را می خوانند
  جمله مهم دیگر دیوید اگیلوی در مورد عنوان :
  افرادی که عناوین را می خوانند ، ۵ برابر بیشتر از افرادی هستند که متن کامل را می خوانند .

  جمله دیگر از دیوید اگیلوی :
  وقتی که عنوان را نوشتید ، ۸۰ درصد کار را انجام دادید

  البرت لاسکر (پدر تبلیغات مدرن ) می گوید :
  عنوان ۹۰ درصد تاثیر یک آگهی یا مطلب را شامل می شود .

  جان کاپلر در مورد عنوان نویسی می گوید :
  عنوان شما در مطالب و آگهی ها ، باعث موفقیت و شکستتان می شود .

  برای مطالعه و دانلود ۹۶۵ عنوان برتر تبلیغاتی
  که باعث افزایش بازدید و افزایش درآمد سایتتان می شود
  روی لینک زیر کلیک کنید

  https://co10.ir/blog/website/title.html/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *